Νομοθεσίες

Παρατίθενται πιο κάτω οι νομοθεσίες, τα διοικητικά μέτρα και σχέδια, προγράμματα και πολιτικές που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα σχετικά με τα άτομα με αναπηρία, παρέχοντας σε αυτά υπηρεσίες, παροχές και χορηγίες, διευκολύνσεις, δυνατότητες και προοπτικές για τη στήριξή τους.

Η παράθεση αυτή γίνεται με βάση και κύριο κριτήριο τη βαθμίδα που κατέχουν στην ιεραρχία της έννομης τάξης της Κυπριακής Δημοκρατίας, ώστε να γίνει αντιληπτό ποια νομοθετικά μέτρα έχουν υπέρτερη ισχύ στην πυραμίδα/ιεραρχία της Κυπριακής έννομης τάξης. Τούτο έχει σημασία, γιατί τέτοιες νομοθετικές διατάξεις ή μέτρα υπέρτερης νομικής ισχύος δεν μπορούν να τροποποιηθούν, να καταργηθούν ή να παραβιαστούν με νομοθετικά ή άλλα μέτρα κατώτερης ισχύος. Παράλληλα, νομοθετικά και άλλα μέτρα κατώτερης ισχύος δεν μπορούν να είναι αντίθετα ή να μη συνάδουν με νομικές διατάξεις ή μέτρα υπέρτερης ισχύος. Στην κορυφή της ιεραρχίας αυτής βρίσκονται σήμερα, μετά την ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης, Οδηγίες και Αποφάσεις των θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που όταν είναι δεσμευτικές για τα κράτη μέλη, υπερισχύουν ακόμη και του Συντάγματος της Κυπριακής Δημοκρατίας σύμφωνα με την Πέμπτη Τροποποίηση του Συντάγματος της Δημοκρατίας.

1. Συνθήκη του Άμστερνταμ του 1997

2. Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης

3. Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

4. Οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ένωσης

5. Διατάξεις του Συντάγματος και Διεθνείς Συμβάσεις/Συνθήκες που Επικυρώθηκαν από την Κυπριακή Δημοκρατία

6. Νόμοι της Βουλής των Αντιπροσώπων της Κύπρου και Κανονισμοί και άλλα Διοικητικά Μέτρα, Θεσμοί, Σχέδια Κλπ.

7. Διεθνή και Ευρωπαϊκά Έγγραφα (Instruments) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων που Αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet