Διοικητικά Όργανα

Γενική Συνέλευση: Αποτελείται από δέκα (10) μέχρι είκοσι (20) εκπροσώπους κάθε Οργάνωσης μέλους, ανάλογα αν η συγκεκριμένη Οργάνωση μέλος έχει εγγεγραμμένα μέλη της άτομα με αναπηρία κάτω από χίλια (1000) ή πάνω από χίλια (1000), αντίστοιχα. Προεδρεύεται από τον Πρόεδρο της Συνομοσπονδίας που είναι και ο Πρόεδρος της Εκτελεστικής Επιτροπής. Λαμβάνει αποφάσεις γενικής πολιτικής που δεσμεύουν και καθοδηγούν τα υπόλοιπα διοικητικά όργανα κατά τη διάρκεια της τριετούς θητείας τους.

Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο (ΚΔΣ): Το ΚΔΣ συντίθεται από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων μελών της Συνομοσπονδίας, που υποδεικνύονται από τις ίδιες και εγκαθίστανται μέσα στους πρώτους τρεις μήνες κάθε τρίτου χρόνου για τριετή θητεία. Στα πλαίσια της πραγματικής έννοιας της Συνομοσπονδίας κάθε Οργάνωση μέλος ορίζει τρεις (3) μέχρι τέσσερις (4) εκπροσώπους της, ανάλογα αν έχει εγγεγραμμένα άτομα μέλη με τη συγκεκριμένη αναπηρία κάτω ή πάνω από χίλια (1000) ως μέλη του ΚΔΣ. Στη συνέχεια το Σύνολο των μελών του ΚΔΣ συνέρχεται στη πρώτη συνεδρία του κατά την οποία καταρτίζεται σε Σώμα. Εκλέγονται Πρόεδρος, δυο Αντιπρόεδροι, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας καθώς και οποιοιδήποτε άλλοι αξιωματούχοι κρίνονται αναγκαίοι. Το ΚΔΣ διοικεί τη Συνομοσπονδία και λαμβάνει και εκτελεί αποφάσεις στα πλαίσια των σκοπών και της αποστολής της.

ΕΚΠΡΟΣΩΠΟΙ ΤΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΜΕΛΩΝ, ΜΕΛΗ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΙΚΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014-2017

1. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΠΟΑΑ)

1. Αντώνης Παυλάς 
2. Στέλιος Θεοφίλου
3. Κώστας Μιχαηλίδης
4. Φάνος Κωνσταντάς

2. ΠΑΓΚΥΠΡΙΑ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΥΦΛΩΝ (ΠΟΤ)

1. Χριστάκης Νικολαΐδης 
2. Γεώργιος Προδρόμου
3. Μυριανθόπουλος Μυριανθόπουλος 
4. Κραστάν Νικόλοφ

3. ΑΝΤΙΡΕΥΜΑΤΙΚΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΚΥΠΡΟΥ (ΑΣΚ)

1. Άντρη Φωκά
2. Ρούλλα Πιτσιλλίδου
3. Νίκος Νικολάου
4. Στάλω Παπαμιχαήλ

4. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΘΥΣΤΕΡΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ (ΠΑΣΥΓΟΚΑ)

1. Κωνσταντίνος Εφραίμ
2. Σωτήρης Ξιούρος 
3. Μιχάλης Λουκά

5. ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΚΩΦΩΝ ΚΥΠΡΟΥ(ΟΚΚ)

1. Αντρέας Παπαποστόλου
2. Αγάθη Χριστοδούλου
3. Σάββας Καζαντζής

6. ΠΑΓΚΥΠΡΙΟΣ ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΠΟΛΛΑΠΛΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ

1. Σάββας Χριστοδούλου
2. Ευτύχιος Καφατάρης

7. ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΜΥΟΠΑΘΩΝ ΚΥΠΡΟΥ

1. Κούλης Καζαμίας 
2. Μαρία Κυριάκου
3. Χρίστος Σαμαράς

8. ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΚΑΙ ΑΠΟΦΟΙΤΩΝ KEAA (ΟΜΑΚΕΑΑ)

1. Δημήτρης Κωνσταντάς
2. Βασίλης Τσιουρούτης
3. Ντίνος Κωνσταντίνου

Εκτελεστική Επιτροπή: Η Εκτελεστική Επιτροπή  (Πρόεδρος, Αντιπρόεδρος, Γενικός Γραμματέας, Ταμίας, Οργανωτικός Γραμματέας, Βοηθός Γενικός Γραμματέας, Βοηθός Ταμίας)  και ένας εκπρόσωπος από κάθε Οργάνωση Μέλος που ορίζεται από την εν λόγω Οργάνωση μεταξύ  των εκπροσώπων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Οργάνωση αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη με ένα από τους πιο πάνω αξιωματούχους, απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή για τριετή θητεία.

ΕΚΤΕΛΕΣΤΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΝΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΚΥΣΟΑ) ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΙΕΤΙΑ 2014-2017

Πρόεδρος: Χριστάκης Νικολαΐδης
Αντιπρόεδροι: Στέλιος Θεοφίλου και Μαρία Κυριάκου
Γενικός Γραμματέας: Αντώνης Παυλάς
Ταμίας: Σωτήρης Ξιούρος
Βοηθός Γενικός Γραμματέας: Φάνος Κωνσταντάς
Οργανωτικός Γραμματέας: Χρίστος Σαμάρας
Βοηθός Ταμίας: Αντρέας Παπαποστόλου
Στάλω Παπαμιχαήλ - Εκπρόσωπος Αντιρευματικού Συνδέσμου Κύπρου
Σάββας Χριστοδούλου - Εκπρόσωπος Παγκύπριου Συνδέσμου Πολλαπλής Σκλήρυνσης
Ντίνος Κωνσταντίνου - Εκπρόσωπος Οργάνωσης Μαθητών και Αποφοίτων του ΚΕΑΑ

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet