Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Ιστοσελίδα Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

List of issues in relation to the initial report of Cyprus word (70KB) / pdf (190KB)

Κατάλογος ζητημάτων σχετικά με την αρχική έκθεση της Κύπρου word (96KB) 

Concluding observations on the initial report of Cyprus word (97KB) / pdf (302KB)

Καταληκτικές παρατηρήσεις πάνω στην αρχική Έκθεση της Κύπρου word (145KB)

Έρευνα της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες, με την οποία καταδικάζεται η Ουγγαρία για τη διατήρηση και επέκταση ενός εθνικού συστήματος ιδρυμάτων κοινωνικής μέριμνας, που διαιωνίζει τον διαχωρισμό και την απομόνωση από την κοινωνία και που πλήττει σχεδόν 100.000 ενήλικες και παιδιά, συμπεριλαμβανομένων 27.000 ατόμων με αναπηρία. word (137KB) 

Γενικά σχόλια (General Comments):

General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law word (76KB) / pdf (106KB) 

Γενικό σχόλιο Αρ. 1 (2014) Άρθρο 12: Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου word (154KB)

General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility word (79KB) / pdf (112KB)

Γενικό σχόλιο Αρ. 2 (2014)Άρθρο 9: Προσβασιμότητα word (178KB)

General comment No. 3 (2016) Article 6: Women and girls with disabilities word (209KB) / pdf (685KB)

General comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education word (225KB) / pdf (774KB)

General comment No. 5 (2017) Article 19: Living independently and being included in the community word (139KB) / pdf (259KB) 
 
General comment No. 6 (2018) Article 5: Equality and non-discrimination word (138KB) / pdf (264KB)

General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations,in the implementation and monitoring of the Convention word (146KB)

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet