Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

Ιστοσελίδα Επιτροπής για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

List of issues in relation to the initial report of Cyprus word (70KB) / pdf (190KB)

Κατάλογος ζητημάτων σχετικά με την αρχική έκθεση της Κύπρου word (96KB) 

Concluding observations on the initial report of Cyprus word (97KB) / pdf (302KB)

Καταληκτικές παρατηρήσεις πάνω στην αρχική Έκθεση της Κύπρου word (145KB)

Γενικά σχόλια (General Comments):

General comment No. 1 (2014) Article 12: Equal recognition before the law word (76KB) / pdf (106KB) 

Γενικό σχόλιο Αρ. 1 (2014) Άρθρο 12: Ίση αναγνώριση ενώπιον του νόμου word (154KB)

General comment No. 2 (2014) Article 9: Accessibility word (79KB) / pdf (112KB)

Γενικό σχόλιο Αρ. 2 (2014)Άρθρο 9: Προσβασιμότηταword (178KB)

General comment No. 3 (2016) Article 6: Women and girls with disabilities word (209KB) / pdf (685KB)

General comment No. 4 (2016) Article 24: Right to inclusive education word (225KB) / pdf (774KB)

General comment No. 5 (2017) Article 19: Living independently and being included in the community word (139KB) / pdf (259KB) 
 
General comment No. 6 (2018) Article 5: Equality and non-discrimination word (138KB) / pdf (264KB)

General comment No. 7 (2018) on the participation of persons with disabilities, including children with disabilities, through their representative organizations,in the implementation and monitoring of the Convention word (146KB)

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet