Σύμβαση ΟΗΕ

Σύμβαση του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα των Ατόμων με   Αναπηρίες  και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο (Κυρωτικός Νόμος 8(ΙΙΙ)/2011) (Κατεβάστε τον Νόμο 8(ΙΙΙ)/2011 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Νόμο 8(ΙΙΙ)/2011 σε μορφή PDF

Στις 30 Μαρτίου του 2007 η Κυπριακή Πολιτεία υπέγραψε την πιο πάνω Σύμβαση και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο, στην κατάρτιση της οποίας συνέβαλε και η δική μας Συνομοσπονδία μέσω του European Disability Forum (EDF). Η ΚΥΣΟΑ και το Τμήμα Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες συνεργάστηκαν και εισηγήθηκαν τροποποιήσεις στο κείμενο της μετάφρασης της Σύμβασης που έγινε από την Επίτροπο Νομοθεσίας. Η εν λόγω Σύμβαση και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο κυρώθηκαν στις 4 Μαρτίου 2011 από την Βουλή των Αντιπροσώπων με τον περί της Σύμβασης για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες και περί Συναφών Θεμάτων (Κυρωτικός) Νόμο του 2011(Ν.8(ΙΙΙ)/2011). Η εν λόγω Σύμβαση και το Προαιρετικό της Πρωτόκολλο τίθενται σε ισχύ στην Κύπρο από τις 27 Ιουλίου 2011.

Η εν λόγω Σύμβαση αποτελεί μια ιστορική στιγμή για τα άτομα με αναπηρία. Η καινοτόμος Σύμβαση αποτελεί όχι μόνο την πρώτη επίσημη αναγνώριση της αναπηρίας ως ζήτημα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, αλλά και την πρώτη Σύμβαση για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα που υπογράφεται από τις Ευρωπαϊκές Κοινότητες ως μία ολότητα, από την έναρξη της ενταξιακής διαδικασίας. Οι υποχρεώσεις της Σύμβασης είναι ουσιώδους σημασίας για τα άτομα με αναπηρία εφόσον απαγορεύει διακρίσεις κατά των αναπήρων σε όλους του τομείς της ζωής και όχι μόνο στον τομέα της απασχόλησης, όπως προβλέπεται στην  Οδηγία 2000/78/ΕΚ.

1. Επιτροπή για τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες

2. Παγκύπρια Συμμαχία για την Αναπηρία

 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet