Όραμα

Όραμα της ΚΥΣΟΑ είναι να προστατεύσει, να προωθήσει και να εξασφαλίσει την πλήρη και ίση απόλαυση όλων των ανθρώπινων δικαιωμάτων και θεμελιωδών ελευθεριών από όλα τα άτομα με αναπηρία και να προωθήσει την αξιοπρεπή, αυτόνομη και ανεξάρτητη διαβίωσή τους. Είναι ακόμη η αποτελεσματική ένταξή τους στην παραγωγική διαδικασία με την κατάλληλη εργοδότηση.

Ως μέλος του Ευρωπαϊκού Φόρουμ Ατόμων με Αναπηρία (European Disability Forum “EDF”) των κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ως το Εθνικό Συμβούλιο Ατόμων με Αναπηρία του EDF της Κυπριακής Δημοκρατίας, η ΚΥΣΟΑ θα αγωνίζεται να εκπροσωπεί ορθά τα άτομα με αναπηρία, με άξονα τη φύση και την έκταση των επιπτώσεων και δυσκολιών της κάθε αναπηρίας, τόσο διεθνώς, όσο και στην οργανωμένη κοινωνία της Κυπριακής Δημοκρατίας, εφόσον κατέχει επίσημα τη θέση του Κοινωνικού Εταίρου σε όλα τα ζητήματα που αφορούν άμεσα ή έμμεσα τα άτομα με αναπηρία. Όραμά της είναι να αγωνίζεται συνεχώς με στόχο την προώθηση νομοθεσίας και πολιτικών που συμβάλλουν στην πλήρη συμμετοχή των ατόμων με αναπηρία στην κοινωνική, οικονομική, πολιτιστική και πολιτισμική ζωή της χώρας.

Δυνάμει της σχετικά πρόσφατης νομοθετικής ρύθμισης της Βουλής των Αντιπροσώπων που πετύχαμε, δηλαδή τον περί της Διαδικασίας Διαβούλευσης Κρατικών και Άλλων Υπηρεσιών σε Θέματα που Αφορούν Άτομα με Αναπηρίες Νόμο του 2006 (Ν.143(Ι)/2006) «κάθε Υπηρεσία, η οποία πρόκειται να αποφασίσει σε θέματα ή ασχολείται με θέματα που αφορούν με οποιοδήποτε τρόπο άμεσα ή έμμεσα άτομα με αναπηρία, διαβουλεύεται κατά τη συζήτηση των θεμάτων αυτών, με την ΚΥ.Σ.Ο.Α.». Ο πιο πάνω Νόμος ήταν πάντοτε ένα σημαντικό μέρος του γενικότερου οράματος της ΚΥΣΟΑ. Όμως, όπως συμβαίνει με κάθε νομοθεσία, δεν αρκεί η θέσπισή της, αλλά πρέπει να επιτυγχάνεται και η πλήρης εφαρμογή της. Όραμα λοιπόν της ΚΥΣΟΑ είναι η ολοκλήρωση του απαιτούμενου υπόβαθρου νομοθετικών μέτρων, θεσμών και πολιτικών που να διασφαλίζουν τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και ισότητα ευκαιριών σε όλους τους τομείς της ζωής, αλλά και η πλήρης και αποτελεσματική εφαρμογή τους. 

Όραμα επίσης της ΚΥΣΟΑ είναι να καταστεί ο κινητήριος μοχλός του αγώνα για την προστασία και την προάσπιση των ανθρώπινων και κοινωνικών δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία, την αποδυνάμωση των κοινωνικών προκαταλήψεων και την καταπολέμηση των διακρίσεων που βιώνουν, με τρόπο που οι δομές της κοινωνίας, που φτιάχτηκε χωρίς τον απαιτούμενο σχεδιασμό για όλους, να διασταλούν, ώστε να χωρέσουν και τα άτομα με αναπηρία. Πρόσθετα και παράλληλα, η ΚΥΣΟΑ πάντοτε θα  επιδιώκει να επιτυγχάνει τη λήψη θετικών μέτρων υπέρ των ατόμων με αναπηρία, τα οποία είναι αναγκαία προϋπόθεση ένταξης ή επανένταξής τους στην κοινωνική δράση πάνω σε επίπεδο ίσων ευκαιριών κατά την άσκηση όλων των δικαιωμάτων τους.

Πυρήνας του οράματος της ΚΥΣΟΑ είναι και παραμένει η εμπέδωση στην κοινωνία και στη συντεταγμένη Πολιτεία της πραγματικής και ορθής έννοιας της ισότητας και ίσης μεταχείρισης, όπως η αντίληψη αυτή επικράτησε από την αρχαιότητα και αντικατοπτρίζεται μέχρι και σήμερα στις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Δικαστηρίου Ανθρώπινων Δικαιωμάτων, δηλαδή ότι ισότητα είναι και η διαφορετική ρύθμιση και μεταχείριση της διαφορετικότητας ατόμων και καταστάσεων. 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet