Έργα / Προγράμματα

1. Εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό σεμινάριο στα πλαίσια του χρηματοδοτούμενου από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή προγράμματος
«Ακτιβιστές και Συνήγοροι των Δικαιωμάτων των Ατόμων με Αναπηρία».


Το σεμινάριο αυτό οργανώθηκε και πραγματοποιήθηκε από τη Συνομοσπονδία μας στις 23-24 Ιουνίου 2006 στην Κύπρο στα πλαίσια του γενικότερου προγράμματος, στο οποίο μετείχαν διάφορα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΕΕ). Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το EDF των κρατών μελών της ΕΕ και των υποψήφιων για ένταξη χωρών χρηματοδότησαν και διοργάνωσαν το διετές αυτό πρόγραμμα, στο οποίο η ΚΥΣΟΑ μετείχε ως εταίρος. Στα πλαίσια του προγράμματος αυτού χρηματοδοτήθηκε και οργανώθηκε το πιο πάνω εθνικό εκπαιδευτικό/επιμορφωτικό σεμινάριο για 50 άτομα, όπως έγινε σε όλα τα ευρωπαϊκά κράτη που συμμετείχαν στο πρόγραμμα. Στόχος του σεμιναρίου ήταν η εκπαίδευση πυρήνων ανάμεσα στις ίδιες τις οργανώσεις των ατόμων με αναπηρία, ανάμεσα σε νομικούς, σε συνδικαλιστικές οργανώσεις, εργατικές και εργοδοτικές, και σε συνδέσμους, οργανισμούς και φορείς που εργάζονται για την καταπολέμηση των διακρίσεων γενικά και το σεβασμό των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία.

Παράλληλος και συναφής στόχος του σεμιναρίου ήταν να δώσει στα άτομα με αναπηρία τα απαραίτητα εργαλεία για την άσκηση των δικαιωμάτων τους, καθώς επίσης και τη δυνατότητα να μπορούν να παρακολουθήσουν τη πραγματική και ορθή εφαρμογή της  νομοθεσίας και να αγωνίζονται για επιπλέον νομοθετικές πρωτοβουλίες και ρυθμίσεις και για την προάσπιση των ανθρωπίνων και άλλων δικαιωμάτων τους.

Το εν λόγω εθνικό σεμινάριο της Κύπρου οργανώθηκε από την Ομάδα Δράσης της ΚΥΣΟΑ (Task Force), η οποία ορίστηκε από την ΚΥΣΟΑ και λειτούργησε στα πλαίσια του διετούς προγράμματος. Το όλο πρόγραμμά είχε ως κατευθυντήριες γραμμές τη μετακίνηση της αναπηρίας από το ιατρικό μοντέλο προς το κοινωνικό (Προσέγγιση στην Αναπηρία από πλευράς Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων), το οποίο έχει πλέον εμπεδωθεί και εκφράζεται από τα θεσμικά όργανα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Κατεβάστε το Εγχειρίδιο του Έργου σε μορφή PDF (1.31mb)

Ομιλίες/παρουσιάσεις στο σεμινάριο:

Κατεβάστε τα Δικαιώματα των Ατόμων με Αναπηρίες σε μορφή Powerpoint (218kb)
Γραφείο Επιτρόπου Διοικήσεως - Αρχή Ισότητας
Στέλλα Κομνηνού

A Human Rights Approach to Developing Disability Equality
Christine O’Mahony

Κατεβάστε την παρουσίαση Direct discrimination, harassment and instruction to discriminate σε μορφή Powerpoint (82kb)
Barry Fitzpatrick

Κατεβάστε την παρουσίαση Indirect discrimination, reasonable accommodation, positive action and victimization σε μορφή Powerpoint (81kb)
Barry Fitzpatrick

Κατεβάστε την παρουσίαση Τhe state of transposition of the anti-discrimination aquis in Cyprus σε μορφή Word (113kb) / Κατεβάστε την παρουσίαση Τhe state of transposition of the anti-discrimination aquis in Cyprus σε μορφή PDF (313kb)
Dr. Nicos Trimikliniotis

Προστασία των ανθρώπινων δικαιωμάτων, γενικά, των ατόμων με αναπηρία – Μετατροπή της Οδηγίας Πλαίσιο της ΕΕ (2000/78/ΕΚ) στην κυπριακή έννομη τάξη, εφαρμογή και συνέπειες – Η σχετική δραστηριότητα της Ομάδας Δράσης/Εργασίας (Task Force) της ΚΥΣΟΑ και παραδείγματα διακρίσεων. (Κατεβάστε τα παραδείγματα διακρίσεων σε μορφή Word (125kb) / Κατεβάστε τα παραδείγματα διακρίσεων σε μορφή PDF (187kb))
Μίκης Φλωρέντζος

Οι δραστηριότητες της Υπηρεσίας Μέριμνας Αναπήρων αναφορικά με τη μη διάκριση σε βάρος ατόμων με αναπηρία στο χώρο εργασίας και απασχόλησης. Μέτρα τα οποία λαμβάνονται από την Υπηρεσία. (Κατεβάστε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Μέριμνας σε μορφή Word (78kb) / Κατεβάστε τις δραστηριότητες της Υπηρεσίας Μέριμνας σε μορφή PDF (97kb))
Χρίστος Αγγελίδης
 

2. Επιτροπή Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων

Η Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων πέτυχε να είναι μέλος της Επιτροπής Παρακολούθησης των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων «Απασχόληση, Ανθρώπινο Κεφάλαιο και Κοινωνική Συνοχή» και «Αειφόρος Ανάπτυξη και Ανταγωνιστικότητα» που συγχρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία  και το Ταμείο Συνοχής της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 και έχει ενεργό ρόλο στον καταρτισμό των Επιχειρησιακών Προγραμμάτων . Τα Επιχειρησιακά Προγράμματα είναι πολυετή αναπτυξιακά σχέδια, στα οποία αναλύεται η αναπτυξιακή στρατηγική μέσω της οποίας θα αξιοποιηθούν οι πόροι του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου για την περίοδο 2007-2013. (βλέπε Κανονισμό ΕΚ αριθ.1083/2006 πιο πάνω στη Νομοθεσία).


3. Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας

Η έναρξη του Έργου «Εφαρμογή Νέου Συστήματος Αξιολόγησης της Αναπηρίας και Λειτουργικότητας» συμφωνήθηκε έπειτα από διαβούλευση μεταξύ των εκπροσώπων της Κυπριακής Συνομοσπονδίας Οργανώσεων Αναπήρων και του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, το οποίο περιλαμβάνεται στις δράσεις του νέου Τμήματος Κοινωνικής Ενσωμάτωσης Ατόμων με Αναπηρίες. Η ΚΥΣΟΑ έθεσε συγκεκριμένους όρους και προϋποθέσεις. Το Έργο υλοποιείται σταδιακά και η διαδικασία προκήρυξης διαγωνισμών στα πλαίσια του Έργου βρίσκεται σε εξέλιξη.


4. Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα - Κύπρος»

Το Πρόγραμμα Κοινοτικής Πρωτοβουλίας INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα - Κύπρος», σχεδιάστηκε για την ανάδειξη της περιοχής της Ανατολικής Μεσογείου σε πυρήνα και κομβικό σημείο της ειρήνης και της αναπτυξιακής διαδικασίας.

Η Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία  τη Ελλάδας (Ε.Σ.ΑμεΑ.) - Γραφείο Κρήτης, σε συνεργασία με την Συνομοσπονδία μας, υλοποίησε το έργο με τίτλο «ΔΙΑΣΥΝΟΡΙΑΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ» που αποτελείται από δύο Δράσεις:

1) 6 προγράμματα κατάρτισης ατόμων με αναπηρία και

2) ανάπτυξη βάσης δεδομένων για την παρακολούθηση της αγοράς εργασίας ατόμων με αναπηρία.

Το συγκεκριμένο έργο εντάσσεται στο Μέτρο 2.2: «Ανθρώπινοι πόροι και Προώθηση της Απασχόλησης» του Π. Κ. Π. INTERREG IIIA / 2000-2006 «Ελλάδα – Κύπρος» και αφορά στην υλοποίηση δράσεων κατάρτισης/εξειδίκευσης ανθρώπινου δυναμικού στη διασυνοριακή περιοχή, καθώς και στη μεταφορά τεχνογνωσίας και στην ανταλλαγή εμπειριών σε θέματα ανάπτυξης συστημάτων δια βίου κατάρτισης, μαθητείας και επαγγελματικού προσανατολισμού.

Στα πλαίσια της 1ης Δράσης του έργου, η ΕΣΑμεΑ σε συνεργασία με Κέντρο Επαγγελματικής Κατάρτισης, υλοποίησε 6 προγράμματα κατάρτισης και στους τέσσερις Νομούς της Κρήτης, διάρκειας 100 ωρών το καθένα, που αφορούν στην κατάρτιση 40 Ελλήνων ανέργων και 20 Κυπρίων ανέργων, ατόμων με αναπηρία.

Ειδικότερα η Κύπρος συμμετείχε στα 2 από τα 6 Προγράμματα Κατάρτισης. Στο 4ο Πρόγραμμα Κατάρτισης με τίτλο «Σχεδιασμός και προώθηση τουριστικών πακέτων» η κατηγορία καταρτιζομένων ήταν 10 Κύπριοι άνεργοι που είναι άτομα με αναπηρία. Στο 5ο Πρόγραμμα Κατάρτισης «Υγιεινή και Ασφάλεια» η κατηγορία καταρτιζομένων ήταν 10 Κύπριοι άνεργοι, άτομα με αναπηρία.

5. Υλοποίηση έργου Καθολική Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία

Στο πλαίσιο της κοινωνικής ατζέντας της Επιτροπής για την περίοδο 2005-2010, ανακηρύχτηκε το 2010 «Ευρωπαϊκό Έτος για την Καταπολέμηση της Φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού».Η υλοποίηση του Εθνικού Προγράμματος της Κυπριακής Δημοκρατίας για το Ευρωπαϊκό Έτος 2010 θα επιδιώξει την ενδυνάμωση των προσπαθειών πληροφόρησης και ενημέρωσης γύρω από θέματα καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού με αποδέκτες όχι μόνο τους εμπλεκόμενους φορείς που δραστηριοποιούνται στον κοινωνικό τομέα, αλλά και το ευρύτερο κοινό και τα ίδια τα άτομα που πλήττονται από τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό.

Το έργο «Καθολική Προσβασιμότητα στα Άτομα με Αναπηρία» εντάσσεται στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού έτους για την Καταπολέμηση της φτώχειας και του Κοινωνικού Αποκλεισμού στην Κύπρο και υλοποιείται από την Κοινοπραξία Δήμου Αραδίππου και Κυπριακής Συνομοσπονδίας Ατόμων με Αναπηρία (ΚΥΣΟΑ).

Το έργο εντάσσεται στη Θεματική Προτεραιότητα 4 η οποία αναφέρεται στην αντιμετώπιση των διαστάσεων του φύλου, της ηλικίας και της εθνικής καταγωγής σε σχέση με τη φτώχεια, στην εξάλειψη των διακρίσεων και στην προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης των μεταναστών και των εθνικών μειονοτήτων, καθώς και στην αντιμετώπιση των αναγκών των ατόμων με αναπηρία και των οικογενειών τους και άλλων ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού.

Βασικός σκοπός του έργου είναι η άρση του εργασιακού και κοινωνικού αποκλεισμού των Ατόμων με Αναπηρία και η ισότιμη  συμμετοχή τους στο φυσικό και δομημένο περιβάλλον, υπηρεσία ή αγαθό έτσι ώστε να διασφαλιστεί η αυτονομία και η ανεμπόδιστη άσκηση του δικαιώματος στην επιλογή των ατόμων αυτών. Σκοπός επίσης είναι να υποστηριχθούν τα θεμελιώδη ανθρώπινα δικαιώματά τους που παραβιάζονται, όπως το δικαίωμα στην εκπαίδευση και κατά συνέπεια αργότερα στην επαγγελματική τους αποκατάσταση.

Οι ειδικότεροι στόχοι του έργου είναι:

• Η εφαρμογή των αρχών της αναγνώρισης των δικαιωμάτων των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση φτώχειας και κοινωνικού αποκλεισμού
• Η ανάπτυξη αισθήματος κοινής ευθύνης και συμμετοχής μεταξύ των ατόμων και της κοινωνίας για την καταπολέμηση της φτώχειας
• Η ανάπτυξη συγκεκριμένων δράσεων.

Στα πλαίσια υλοποίησης του έργου θα πραγματοποιηθούν οι εξής δραστηριότητες:

Καταγραφή/Μελέτη των υπηρεσιών που εξυπηρετούν ή συναλλάσσονται με πολίτες και έρευνα για επιδιωκόμενες αρχιτεκτονικές αλλαγές στο δομημένο περιβάλλον αυτών των υπηρεσιών με σκοπό την άρση του αποκλεισμού και της πρόσβασης των αναπήρων (Κατεβάστε την μελέτη σε μορφή Word (838 kb) ) .

√ Κατάρτιση στελεχών των Δημοσίων Υπηρεσιών , των Οργανισμών Κοινής  Ωφέλειας, και των στελεχών των μέσων μαζικής ενημέρωσης στην εφαρμογή των αρχών της καθολικής πρόσβασης και της σχεδίασης για Αναπήρους.

√ Ημερίδες – συνέδρια  ώστε να ενημερωθεί το ευρύ κοινό, αλλά  και τη διερεύνηση δυνατοτήτων για παρεμβάσεις των κοινωνικών φορέων που δραστηριοποιούνται σε εθνικό επίπεδο.

Βράβευση ατόμων με Αναπηρία (μαθητών ή φοιτητών)  από το χώρο του Αθλητισμού ή του Πολιτισμού , των Γραμμάτων ή του επιχειρηματικού τομέα.

Οι δράσεις του έργου προβλέπεται ότι θα συμβάλλουν στην άρση του κοινωνικού αποκλεισμού και της περιθωριοποίησης αλλά και στην προώθηση μιας συνεκτικότερης κοινωνίας μέσω της ευαισθητοποίησης και της κατάρτισης με σκοπό την μείωση της φτώχειας και την δίκαιη διανομή του πλούτου , αρχές που συνάδουν με αυτές της καταπολέμησης της φτώχειας στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Έτους 2010 .

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαική Ενωση (50%) και από την Κυπριακή Δημοκρατία (50%).

 Περισσότερες λεπτομέρειες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα http://www.europeanyear2010.gov.cy

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet