Διεθνή και Ευρωπαϊκά Έγγραφα (Instruments) για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα και την Καταπολέμηση των Διακρίσεων που Αφορούν τα Άτομα με Αναπηρία

(α) Χάρτης Θεμελιωδών Δικαιωμάτων της Ευρωπαϊκής Ένωσης του 2000 (Κατεβάστε τον Χάρτη σε μορφή PDF (91kb))

Στο κεφάλαιο ΙΙΙ του Χάρτη αυτού προβλέπεται η ισότητα μεταξύ όλων των ανθρώπων και η απαγόρευση διακρίσεων, μεταξύ άλλων, και λόγω αναπηρίας. Συγκεκριμένα στο άρθρο 26 του Χάρτη προβλέπεται το δικαίωμα των ατόμων με αναπηρία να επωφελούνται μέτρων που θα τους εξασφαλίζουν την αυτονομία, την επαγγελματική και κοινωνική τους ένταξη και συμμετοχή στη ζωή της κοινότητας. Το άρθρο 21 απαγορεύει κάθε διάκριση, μεταξύ άλλων, λόγω αναπηρίας.

(β) Πρότυποι Κανόνες

Oι Πρότυποι Κανόνες της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων Εθνών του 1993 για την Εξίσωση των Ευκαιριών για τα Άτομα με Αναπηρίες είναι ουσιώδους σημασίας και αποτελούν σημαντικό εργαλείο για το Κράτος στην προώθηση της κοινωνικής πολιτικής σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία, καθώς επίσης και για τις Οργανώσεις ατόμων με αναπηρία στις ενέργειές τους για την προώθηση των αιτημάτων τους. Οι εν λόγω Κανόνες δημιουργούν ηθική και πολιτική δέσμευση των κρατών να παρέχουν όλα τα μέσα που απαιτούνται από τα άτομα με αναπηρία και επιπλέον να τους παρέχουν κάθε ευκαιρία σε όλους τους τομείς της ζωής: εκπαίδευση, επαγγελματική κατάρτιση και αποκατάσταση, κοινωνική ένταξη, απασχόληση κλπ.

(γ) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Ευρωπαϊκή Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών: Ίσες ευκαιρίες για τα άτομα με αναπηρίες: ένα ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης (Κατεβάστε την Ανακοίνωση της επιτροπής σε μορφή Word (265kb) / Κατεβάστε την Ανακοίνωση της επιτροπής σε μορφή PDF (336kb))

Η Ανακοίνωση αυτή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στις 30 Οκτωβρίου 2003, Ευρωπαϊκό Έτος για τα Άτομα με Αναπηρίες,  είναι πολύ σημαντική. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μαζί με όλους τους εμπλεκόμενους εταίρους στο Ευρωπαϊκό Έτος, επιθυμεί να βασιστεί στη δυναμική και στα επιτεύγματά του αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα νέες και σημαντικές προκλήσεις. Η ανακοίνωση αυτή αποσκοπεί στην επίτευξη βιώσιμης και λειτουργικής προσέγγισης στα θέματα αναπηρίας στη διευρυμένη Ευρώπη. Θα αποτελέσει ένα σημείο αναφοράς και πλαίσιο για την ενίσχυση της διάστασης της αναπηρίας σε όλες τις σχετικές πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης, με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση πολιτικών σε εθνικό επίπεδο. Οι στόχοι της ΚΥΣΟΑ συνέπιπταν ακριβώς εξαρχής με το περιεχόμενο της Ανακοίνωσης αυτής.

(δ)  Ευρωπαϊκή Στρατηγική για την Απασχόληση (Απόφαση του Συμβουλίου της 22ας Ιουλίου 2003 με αριθ. 2003/578/ΕΚ) (Κατεβάστε την Απόφαση 2003/578/ΕΚ σε μορφή Word (114kb) / Κατεβάστε την Απόφαση 2003/578/ΕΚ σε μορφή PDF (206kb))

Η κατευθυντήρια γραμμή 7 της πιο πάνω Στρατηγικής με τίτλο «Προώθηση της ένταξης και καταπολέμηση των διακρίσεων έναντι των ατόμων σε μειονεκτική θέση στην αγορά εργασίας» καλεί τα κράτη μέλη να ενισχύσουν την ένταξη των ατόμων που αντιμετωπίζουν ιδιαίτερες δυσκολίες στην αγορά εργασίας, μεταξύ των οποίων και των ατόμων με αναπηρία,  αναπτύσσοντας την απασχολησιμότητά τους, αυξάνοντας τις ευκαιρίες για εύρεση εργασίας και προλαμβάνοντας κάθε μορφής διάκριση εις βάρος τους.


(ε)  Κοινοτικό Πρόγραμμα Δράσης για την ενθάρρυνση της συνεργασίας μεταξύ των κρατών μελών για την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού (Απόφαση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 7ης Δεκεμβρίου 2001 με αριθ. 50/2002/ΕΚ) (Κατεβάστε την Απόφαση 50/2002/ΕΚ σε μορφή Word (99kb) / Κατεβάστε την Απόφαση 50/2002/ΕΚ σε μορφή PDF (140kb))

Στο άρθρο 2 με τίτλο «Αρχές» της Απόφασης αυτής προβλέπεται η εξάλειψη, μέσω του εν λόγω Προγράμματος, του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας με τον καθορισμό κατάλληλων στόχων σε κοινοτικό επίπεδο και με την εφαρμογή εθνικών προγραμμάτων δράσης. Επιπλέον, το πρόγραμμα και τα εθνικά προγράμματα δράσης συμβάλλουν στην καλύτερη κατανόηση του κοινωνικού αποκλεισμού, στην ενσωμάτωση της καταπολέμησης του αποκλεισμού στις πολιτικές και τα μέτρα των κρατών μελών και της Κοινότητας και στην ανάπτυξη δράσεων προτεραιότητας τις οποίες επιλέγουν τα κράτη μέλη σε συνάρτηση με την ιδιαίτερη κατάστασή τους.

(στ) Ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Συμβούλιο, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και την Επιτροπή των Περιφερειών eEurope 2005: Κοινωνία της Πληροφορίας για Όλους (Κατεβάστε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σε μορφή Word (270kb) / Κατεβάστε την Ανακοίνωση της Επιτροπής σε μορφή PDF (362kb))

Όσο αφορά την ένταξη των ατόμων με αναπηρία στο τομέα της πληροφόρησης και την ηλεκτρονική ένταξή τους, η εν λόγω Ανακοίνωση παρέχει διευκολύνσεις και προσβασιμότητα στον Παγκόσμιο Ιστό.

(ζ) Σύσταση του Συμβουλίου της 24ης Ιουλίου 1986 για την απασχόληση των μειονεκτούντων ατόμων στην Κοινότητα (86/379/ΕΟΚ) (Κατεβάστε την Σύσταση του Συβουλίου σε μορφή Word (76kb) / Κατεβάστε την Σύσταση του Συμβουλίου σε μορφή PDF (103kb))

Το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, στη Σύστασή του αυτή, για την απασχόληση των ατόμων με αναπηρία στην κοινότητα θέσπισε πλαίσιο προσανατολισμού που απαριθμεί παραδείγματα θετικών δράσεων για την προώθηση της πρόσληψης και της εκπαίδευσης ατόμων με αναπηρία.

(η) Ψήφισμα του Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 1999 σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες (Κατεβάστε το Ψήφισμα του Συμβουλίου σε μορφή Word (39kb) / Κατεβάστε το ψήφισμα του Συμβουλίου σε μορφή PDF (65kb))

Στο Ψήφισμά του αυτό το Συμβούλιο επιβεβαίωσε ότι προέχει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ιδίως στην πρόσληψη, στην παραμονή στη θέση εργασίας και στη δια βίου εκπαίδευση και μαθητεία των ατόμων με αναπηρία. Επιπλέον να παρέχεται η κατάλληλη στήριξή τους με διευθέτηση των χώρων εργασίας, με τη χρήση τεχνικών εξοπλισμών, με την πρόσβαση στις νέες τεχνολογίες των πληροφοριών και των επικοινωνιών καθώς και με τη πρόσβαση στον τόπο εργασίας. Το Συμβούλιο παροτρύνει τα κοινοτικά θεσμικά όργανα να προωθήσουν τις ίσες ευκαιρίες απασχόλησης για τα άτομα με αναπηρία στο εσωτερικό των υπηρεσιών τους, με τη θέσπιση κανόνων και την πλήρη αξιοποίηση των ισχυουσών νομικών πράξεων και πρακτικών.

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet