Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και Συμβουλίου) μπορούν να εκδίδονται και να ισχύουν για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή για ορισμένα ή ακόμα και για μόνο ένα κράτος μέλος. Οι αποφάσεις ισχύουν άμεσα και απευθείας στα κράτη μέλη που απευθύνονται, χωρίς να χρειάζεται να μετατραπούν πρώτα σε εσωτερική νομοθεσία του κράτους.

(α) Απόφαση αριθ. 1720/2006/ΕΚ για τη θέσπιση προγράμματος δράσης στον τομέα της δια βίου μάθησης (Κατεβάστε την Απόφαση αριθ. 1720/2006 σε μορφή Word (285kb) / Κατεβάστε την Απόφαση αριθ. 1720/2006 σε μορφή PDF (226kb)): Η απόφαση αυτή άρχισε να ισχύει από τις 15 Δεκεμβρίου 2006. Η απόφαση αυτή θεσπίζει πρόγραμμα για την κοινοτική δράση στο τομέα της δια βίου μάθησης. Ένας από τους ειδικούς στόχους του προγράμματος δια βίου μάθησης είναι, σύμφωνα με το άρθρο 1.3 (στ), η αυξημένη συμμετοχή σε αυτό και των ατόμων με ειδικές ανάγκες και των μειονεκτούντων ομάδων, ανεξαρτήτως κοινωνικής προέλευσης και μορφωτικού επιπέδου Επιπλέον, το άρθρο 12 (β) και (γ) εξασφαλίζει ότι το πρόγραμμα πρέπει να συμβάλει στην προώθηση των οριζόντιων πολιτικών της Κοινότητας, με πρόβλεψη για τους διδασκόμενους με ειδικές ανάγκες, συμβάλλοντας ιδίως στην προώθηση της ένταξής τους στο κανονικό σύστημα εκπαίδευσης και κατάρτισης. Ταυτόχρονα η προώθηση των οριζόντιων πολιτικών της Κοινότητας εξασφαλίζεται με την καταπολέμηση της διάκρισης που βασίζεται, μεταξύ άλλων, και στην αναπηρία.

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet