Κανονισμοί Ευρωπαϊκής Ένωσης

Οι Κανονισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης γενικότερα ισχύουν απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, επομένως και στην Κύπρο, χωρίς να χρειάζεται να μετατραπούν οι διατάξεις τέτοιων Κανονισμών σε εσωτερική/εθνική νομοθεσία.

Τέτοιοι Κανονισμοί που αφορούν άτομα με αναπηρία είναι:

(α) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ.1107/2006 σχετικά με τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα όταν ταξιδεύουν αεροπορικώς
(Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σε μορφή Word (116kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1107/2006 σε μορφή PDF (140kb)): Ο Κανονισμός αυτός επιβάλλει απευθείας σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης να παρέχουν στα άτομα με αναπηρία όλες τις απαιτούμενες διευκολύνσεις στα αεροδρόμια και στα αεροσκάφη στα δρομολόγια τους μεταξύ των κρατών μελών. Ο Κανονισμός βρίσκεται ήδη σε ισχύ. Τα αεροδρόμια στα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και στα αεροσκάφη οφείλουν να παρέχουν και τα άτομα με αναπηρία δικαιούνται σε όλες τις κατάλληλες διευκολύνσεις και βοήθεια από τη στιγμή που θα φτάσουν στο αεροδρόμιο αναχώρησής τους, μέσα στα αεροσκάφη και μέχρι την έξοδο τους από το αεροδρόμιο του προορισμού τους, όπως οι εν λόγω διευκολύνσεις καθορίζονται στον Κανονισμό αυτό.

(β) Κανονισμοί των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Προγραμματική Περίοδο 2007-2013 (αριθ. 1083/2006)
(Κατεβάστε τον Κανονισμό αριθ. 1083/2006 σε μορφή Word (597kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό αριθ. 1083/2006 σε μορφή PDF (1.04mb)): Σημαντική προστασία των δικαιωμάτων των ατόμων με αναπηρία παρέχεται με τους Κανονισμούς των Διαρθρωτικών Ταμείων της Ευρωπαϊκής  Ένωσης 2007-2013. Ιδιαίτερα, το άρθρο 16 του Γενικού Κανονισμού των εν λόγω Ταμείων επιβάλλει σε όλα τα κράτη μέλη, για όλα τα έργα που χρηματοδοτούνται από τα Διαρθρωτικά Ταμεία, να λαμβάνουν απαραίτητα πρόνοια για την προσβασιμότητα των ατόμων με αναπηρία και παρέχει το δικαίωμα  και αντίστοιχη υποχρέωση να μετέχει το οργανωμένο σύνολο των ατόμων με αναπηρία σε εθνικό επίπεδο στην Επιτροπή Παρακολούθησης των έργων που χρηματοδοτούνται. Αυτή τη συμμετοχή την έχουμε πετύχει η Συνομοσπονδία μας. Σε περίπτωση που δεν λαμβάνεται τέτοια πρόνοια προσβασιμότητας από κράτος μέλος, μπορεί να γίνει καταγγελία/παράπονο στην ίδια την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

(γ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σχετικά με τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των επιβατών σιδηροδρομικών γραμμών (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σε μορφή Word (276kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1371/2007 σε μορφή PDF (213kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τις 4 Δεκεμβρίου του 2009. Στον Κανονισμό διασφαλίζονται τα δικαιώματα των επιβατών των σιδηροδρομικών γραμμών σε όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Επίσης, βελτιώνεται η ποιότητα και η αποτελεσματικότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών στις τέτοιου είδους μεταφορές των επιβατών και τίθεται στόχος για την ασφάλειά τους. Στο άρθρο 3 (15), μεταξύ άλλων, περιλαμβάνεται και ορισμός για το «άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα» και στο άρθρο 8 (3) αναφέρεται ότι οι ταξιδιωτικές πληροφορίες θα πρέπει να παρέχονται με την καταλληλότερη μορφή για τις ανάγκες των ατόμων με προβλήματα όρασης ή ακοής. Επιπρόσθετα, από τα άρθρα 19 μέχρι 25 προβλέπονται τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα στη μεταφορά, στην πρόσβαση, στις πληροφορίες, στην παροχή συνδρομής στο σιδηροδρομικό σταθμό και επί της αμαξοστοιχίας από τον υπεύθυνο του σταθμού και στην αποζημίωση για απώλεια ή ζημιά εξοπλισμού μετακίνησης ή άλλου ειδικού εξοπλισμού.

(δ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 για την καθιέρωση ενός χρηματοδοτικού μέσου για την προαγωγή της Δημοκρατίας και των δικαιωμάτων του ανθρώπου παγκοσμίως (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 σε μορφή Word (141kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1889/2006 σε μορφή PDF (96kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από την 1η Ιανουαρίου 2007 έως τις 31 Δεκεμβρίου 2013. Ο Κανονισμός αυτός καθιερώνει ένα Ευρωπαϊκό Μέσο για τη Δημοκρατία και τα Δικαιώματα του Ανθρώπου βάσει του οποίου η Κοινότητα θα παρέχει βοήθεια, στο πλαίσιο της κοινοτικής πολιτικής για τη συνεργασία, την ανάπτυξη και την οικονομική, χρηματοδοτική και τεχνική συνεργασία με τρίτες χώρες, συμβάλλοντας στην ανάπτυξη και την εδραίωση της Δημοκρατίας και του Κράτους Δικαίου, του σεβασμού των Δικαιωμάτων του Ανθρώπου και των θεμελιωδών ελευθεριών. Συμφωνά με το άρθρο 2 (1) και (2) η κοινοτική βοήθεια θα αφορά την προώθηση και την προστασία των δικαιωμάτων, μεταξύ των οποίων, των ατόμων με αναπηρία και των σχετικών αρχών όπως η ενδυνάμωση, η συμμετοχή και η αποφυγή διακρίσεων σε βάρος ευάλωτων ομάδων.    

(ε) Κανονισμός (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 για τη θέσπιση του κοινοτικού καθεστώτος τελωνειακών ατελειών (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 σε μορφή Word (344kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΟΚ) αριθ. 918/83 σε μορφή PDF (369kb)): Στον Κανονισμό αυτό καθορίζονται οι περιπτώσεις κατά τις οποίες, λόγω ειδικών συνθηκών, παρέχεται τελωνειακή ατέλεια από εισαγωγικούς ή εξαγωγικούς δασμούς κατά τη θέση εμπορευμάτων σε ελεύθερη κυκλοφορία ή κατά την εξαγωγή τους εκτός κοινότητας, ανάλογα με την περίπτωση. Παρέχεται τελωνειακή ατέλεια για είδη προοριζόμενα για τους τυφλούς και τα άλλα μειονεκτούντα πρόσωπα και αφορούν ειδικά αντικείμενα για την εκπαιδευτική, επιστημονική ή πολιτιστική προαγωγή των τυφλών (άρθρο 71).

(στ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σχετικά με το ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών κοινωνικής προστασίας (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σε μορφή Word (68kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 458/2007 σε μορφή PDF (91kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τις 21 Μαΐου 2007. Στόχος του εν λόγω Κανονισμού είναι να θεσπιστεί ένα ευρωπαϊκό σύστημα ολοκληρωμένων στατιστικών (Esspros), στο οποίο να καταγράφονται και να ταξινομούνται τα άτομα που πρόκειται να χρηματοδοτηθούν για να ανακουφιστούν από το φόρτο καθορισμένων αναγκών. Στο άρθρο 2 (β), στο οποίο ορίζεται η «κοινωνική προστασία», περιέχεται ο κατάλογος των περιπτώσεων αυτών που δικαιολογούν παρεμβάσεις κοινωνικής προστασίας, όπως του κοινωνικού αποκλεισμού, που δεν κατατάσσεται αλλού. Επίσης, οι στατιστικές σχετικά με το κεντρικό σύστημα του Esspros καλύπτουν τις δαπάνες και τα έσοδα στον τομέα της κοινωνικής προστασίας (άρθρο 3). Στο άρθρο 4 καθορίζονται οι δικαιούχοι συνταξιοδότησης συμπεριλαμβανομένης και της αναπηρικής σύνταξης.

(ζ)  Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 για τη στήριξη της αγροτικής ανάπτυξης από το Ευρωπαϊκό Γεωργικό Ταμείο Αγροτικής Ανάπτυξης (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1698/2005 σε μορφή Word (390kb) / Κατεβάστε τον κανονισμό αριθ. 1698/2005 σε μορφή PDF (256kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τις 21 Οκτωβρίου 2005. Με την πολιτική αγροτικής ανάπτυξης συνοδεύονται και συμπληρώνονται οι πολιτικές της κοινής γεωργικής πολιτικής που θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους γενικούς στόχους της πολιτικής για την οικονομική και κοινωνική συνοχή που προβλέπονται στη Συνθήκη της Λισαβόνας. Συμβάλλει στην επίτευξή τους, ενσωματώνοντας και άλλες πολιτικές προτεραιότητες για την ανταγωνιστικότητα και την αειφόρο ανάπτυξη. Το άρθρο 8 του Κανονισμού μεριμνά όπως τα κράτη μέλη και η Επιτροπή, στα στάδια σχεδιασμού, εφαρμογής, παρακολούθησης και αξιολόγησης του Προγράμματος, εξασφαλίζουν τη μη διάκριση λόγω αναπηρίας.

(η) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 σε μορφή Word (72kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 577/98 σε μορφή PDF (58kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τις 15 Μαρτίου 1998. Με τον Κανονισμό αυτό τα Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης δεσμεύονται να προβαίνουν κάθε έτος στην διενέργεια εναρμονισμένης δειγματοληπτικής έρευνας για το επίπεδο, τη διάρθρωση και την εξέλιξη της απασχόλησης και της ανεργίας. Για την οργάνωση της Έρευνας δημοσιεύτηκαν και άλλοι Κανονισμοί στους οποίους περιέχονται μεταβλητές που αφορούν πιο συγκεκριμένα τα άτομα με αναπηρία.

Επίσης,  σύμφωνα με το άρθρο 1, στο Παράρτημα του  Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1924/1999 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/1999 σε μορφή Word (34kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1924/1999 σε μορφή PDF (34kb))  για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (η) (ΕΚ) αριθ. 577/98 όσον αφορά την οργάνωση δειγματοληπτικής έρευνας του εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα σχετικά με το πρόγραμμα 2000-2002 που αφορά ενότητες  ad hoc για την έρευνα εργατικού δυναμικού, που ισχύει από 10 Οκτωβρίου 1999, ορίζεται ο λεπτομερής κατάλογος πληροφοριών που πρέπει να συγκεντρώνονται στην ενότητα ad hoc για την απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Επιπρόσθετα, σύμφωνα με το άρθρο 1, στο Παράρτημα του Κανονισμού (ΕΚ) αριθ. 1566/2001 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) 1566/2001 σε μορφή Word (32kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό 1566/2001 σε μορφή PDF (162kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (η) (ΕΚ) αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα σχετικά με τον προσδιορισμό της ενότητας  ad hoc για το 2002 όσον αφορά την απασχόληση ατόμων με αναπηρία, που ισχύει από 9 Αυγούστου  2001, περιλαμβάνεται ο λεπτομερής κατάλογος πληροφοριών για την συλλογή  στατιστικών στοιχείων προκειμένου να γίνει παρακολούθηση και ανάλυση της αγοράς εργασίας, σχετικά με την παροχή ίσων ευκαιριών απασχόλησης στα άτομα με ειδικές ανάγκες, βάσει συγκρίσιμων στοιχείων.

Ακόμη, δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1575/2000 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1575/2000 σε μορφή Word (28kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1575/2000 σε μορφή PDF (222kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (η) (ΕΚ) αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιείται για τη διαβίβαση των στοιχείων από το έτος 2001 και μετέπειτα. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από τις 10 Αυγούστου 2000. Στο άρθρο 1 του εν λόγω Κανονισμού αναφέρεται ότι η κωδικοποίηση των μεταβλητών που αφορούν τα θέματα αναπηρίας και που πρέπει να χρησιμοποιούνται  για την διαβίβαση των στοιχείων από το έτος 2001 και κατά τα επόμενα έτη, ορίζεται στο Παράρτημα του Κανονισμού.

Εκτός από αυτούς,  δημοσιεύτηκε και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1626/2000 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/2000 σε μορφή Word (36kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1626/2000 σε μορφή PDF (222kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (η) (ΕΚ) αριθ. 577/98 όσον αφορά την οργάνωση δειγματοληπτικής έρευνας του εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα σχετικά με το Πρόγραμμα 2001-2004 που αφορά ενότητες  ad hoc για την έρευνα του εργατικού δυναμικού. Ο Κανονισμός ισχύει από τις 21 Αυγούστου του 2000. Σύμφωνα με το άρθρο 1, στο Παράρτημα του Κανονισμού περιλαμβάνεται ένα πολυετές Πρόγραμμα ενοτήτων ad hoc στο οποίο περιλαμβάνεται και η απασχόληση ατόμων με αναπηρία.

Πρόσθετα και παράλληλα, δημοσιεύθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 430/2005 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 430/2005 σε μορφή Word (186kb) / Κατεβάστε τον Κνονισμό (ΕΚ) αριθ. 430/2005 σε μορφή PDF (158kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (η) (ΕΚ) αριθ. 577/98 για τη διενέργεια δειγματοληπτικής έρευνας εργατικού δυναμικού στην Κοινότητα όσον αφορά την κωδικοποίηση που πρέπει να χρησιμοποιηθεί για τη διαβίβαση δεδομένων από το 2006 και μετέπειτα και τη χρήση υποδείγματος για τη συλλογή δεδομένων σχετικά με τις διαρθρωτικές μεταβλητές. Σύμφωνα με το άρθρο 2, στο Παράρτημα ΙΙ του  Κανονισμού αυτού, ο οποίος ισχύει από 7 Απριλίου 2005, περιέχονται οι κωδικοί για τις μεταβλητές, συμπεριλαμβανομένων και των περιπτώσεων ανικανότητας για εργασία, οι οποίες πρέπει να χρησιμοποιούνται για τη διαβίβαση δεδομένων από το έτος 2006 και μετέπειτα.

(θ) Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σε μορφή Word (93kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σε μορφή PDF (201kb)): Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από 24 Ιουλίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού στόχος είναι η θέσπιση ενός κοινού πλαισίου για τη συστηματική παραγωγή κοινοτικών στατιστικών σχετικά με το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης που περιλαμβάνουν δεδομένα σχετικά με το εισόδημα και με τη σύνθεση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού, τόσο σε εθνικό όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο.

Επιπρόσθετα, η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων, έχοντας υπόψη τον πιο πάνω Κανονισμό, εξέδωσε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2003 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2003 σε μορφή Word (68kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1981/2003 σε μορφή PDF (91kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (θ) (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) όσον αφορά τις πτυχές στις σχετικές με την επιτόπια εργασία και τις διαδικασίες τεκμαρτής εκτίμησης, ο οποίος ισχύει από 28 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 1, οι πτυχές που είναι σχετικές με την επιτόπια έρευνα καθώς και οι διαδικασίες τεκμαρτής εκτίμησης ορίζονται στο Παράρτημα του Κανονισμού. Όπως προβλέπεται στην παράγραφο 5 του Παραρτήματος με τίτλο «Εφαρμογή του Δείγματος» θα πρέπει να καταγράφονται οι λόγοι για τους οποίους απέτυχε η εξέταση των επιλέξιμων μονάδων, αναφέροντας τουλάχιστον τις κυριότερες κατηγορίες όπως η αδυναμία απάντησης (π.χ. λόγω αναπηρίας).

Επίσης, εκδόθηκε και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 σε μορφή Word (52kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1982/2003 σε μορφή PDF (91kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (θ) (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) όσον αφορά τις μεθόδους δειγματοληψίας και τους κανόνες παρακολούθησης. Ο Κανονισμός αυτός ισχύει από 7 Δεκεμβρίου 2003. Σύμφωνα με το άρθρο 1, οι κανόνες και οι κατευθυντήριες γραμμές που διέπουν τη δειγματοληψία και οι ορισμοί που εφαρμόζονται στις κοινοτικές στατιστικές ορίζονται στο Παράρτημα. Στην παράγραφο 2 του Παραρτήματος με τίτλο «Πληθυσμός-στόχος των στατιστικών EU- SILC», αναφέρεται ότι πρόσωπα που ζουν σε συλλογικά νοικοκυριά και σε ιδρύματα αποκλείονται συνήθως από τον πληθυσμό-στόχο. Ο ορισμός «συλλογικό νοικοκυριό» σημαίνει μια συλλογική κατοικία που δεν έχει χαρακτήρα ιδρύματος, όπως ένας ξενώνας, ένας κοιτώνας σε εκπαιδευτικό ίδρυμα στα οποία διαμένουν άνω των πέντε προσώπων χωρίς να μοιράζονται τα έξοδα του νοικοκυριού.

Ακόμη, εκδόθηκε ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1983/2003 σε μορφή Word (42kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμο΄(ΕΚ) αριθ. 1983/2003 σε μορφή PDF (260kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (θ) (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) όσον αφορά τον κατάλογο των βασικών μεταβλητών-στόχων που ισχύει από  7 Δεκεμβρίου 2003. Όπως αναφέρεται στο άρθρο 1 του πιο πάνω Κανονισμού ο Κατάλογος των βασικών μεταβλητών-στόχων για την κύρια λειτουργία των κοινοτικών στατιστικών περιλαμβάνονται στο Παράρτημα. Πιο συγκεκριμένα, στον Πίνακα με τίτλο «Υγεία, Γενική Κατάσταση Υγείας και Χρόνιες Ασθένειες ή Παθήσεις», περιλαμβάνεται μεταβλητή-ερώτημα εάν το άτομο πάσχει από χρόνια ασθένεια (μεγάλης διάρκειας) ή πάθηση. Επιπρόσθετα, στον Πίνακα με τίτλο «Καθαρή/Ακαθάριστη Σειρά Προσωπικού Εισοδήματος σε Επίπεδο Συνιστώσας», περιλαμβάνεται μεταβλητή-ερώτημα για τα καθαρά και ακαθάριστα επιδόματα αναπηρίας. 

Εκτός από αυτούς τους Κανονισμούς, δημοσιεύθηκε και ο Κανονισμός (ΕΚ) αριθ. 28/2004 (Κατεβάστε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 28/2004 σε μορφή Word (133kb) / Κατεβάστε τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 28/2004 σε μορφή PDF (391kb)) για την εφαρμογή του πιο πάνω Κανονισμού (θ) (ΕΚ) αριθ. 1177/2003 σχετικά με τις κοινοτικές στατιστικές για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης (EU- SILC) όσον αφορά το αναλυτικό περιεχόμενο της ενδιάμεσης και της τελικής έκθεσης ποιότητας που ισχύει από 29 Ιανουαρίου 2004. Σύμφωνα με το άρθρο 1 του Κανονισμού, οι ορισμοί που εφαρμόζονται για την ενδιάμεση και για την τελική έκθεση ποιότητας των κοινοτικών στατιστικών για το εισόδημα και τις συνθήκες διαβίωσης καθορίζονται στο Παράρτημα Ι. Πιο αναλυτικά στην παράγραφο 3.2 του Παραρτήματος, με τίτλο «Συνιστώσες εισοδήματος», περιγράφονται όλες οι μεταβλητές-στόχοι συμπεριλαμβανομένων και των παροχών αναπηρίας.

(ι) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 181/2011 για τα δικαιώματα των επιβατών λεωφορείων και πούλμαν (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 σε μορφή Word / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 181/2011 σε μορφή PDF) : Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από την 1η Μαρτίου 2013. Σύμφωνα με το άρθρο 1 ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τις μεταφορές με λεωφορεία και πούλμαν όσον αφορά, μεταξύ άλλων, την αποφυγή διακρίσεων και την υποχρεωτική παροχή συνδρομής σε άτομα με αναπηρία και σε άτομα με μειωμένη κινητικότητα τόσο για την είσοδό τους στο λεωφορείο ή στο πούλμαν και κατά τη διάρκεια της διαδρομής. Στο άρθρο 3 περιλαμβάνεται και ορισμός για το «άτομο με αναπηρία ή άτομο με μειωμένη κινητικότητα» (ι) όπως επίσης και ορισμός για τις «συνθήκες πρόσβασης» (ια). Παράλληλα το Κεφάλαιο ΙΙΙ με τίτλο «δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα» περιλαμβάνει διάφορες διατάξεις για τα άτομα με αναπηρία. Επιπλέον το άρθρο 20.3 προβλέπει τα άτομα με αναπηρία να λαμβάνουν τις πληροφορίες που απαιτούνται. Σχετικά με συνδρομή σε περίπτωση ματαίωσης ή καθυστερημένης αναχώρησης (άρθρο 21) δίδεται ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες των ατόμων με αναπηρία καθώς και των συνοδών τους. Όσον αφορά την ενημέρωση για τα δικαιώματα των επιβατών (άρθρο 25) οι πληροφορίες πρέπει παρέχονται σε προσιτή μορφή στα άτομα με αναπηρία, εφόσον ζητηθούν. Τέλος, το Παράρτημα Ι, του Κανονισμού αυτού έχει τίτλο «Συνδρομή παρεχομένη στα άτομα με αναπηρία και στα άτομα με μειωμένη κινητικότητα» και  το Παράρτημα ΙΙ «Κατάρτιση σε θέματα αναπηρίας».

(κ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 για τα δικαιώματα των επιβατών στις θαλάσσιες και εσωτερικές πλωτές μεταφορές (Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε μορφή Word (162kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό (ΕΕ) αριθ. 1177/2010 σε μορφή PDF (1073kb)): Ο παρών Κανονισμός αρχίζει να ισχύει την εικοστή ημέρα από τη δημοσίευσή του στην Επίσημη Εφημερίδα της Ευρωπαϊκής Ένωσης και εφαρμόζεται από τις 18 Δεκεμβρίου 2012. Ο παρών Κανονισμός είναι δεσμευτικός ως προς όλα τα μέρη του και ισχύει άμεσα σε κάθε κράτος μέλος. Σύμφωνα με την παράγραφο (4) η εσωτερική αγορά θαλάσσιων και εσωτερικών πλωτών υπηρεσιών μεταφορών επιβατών θα πρέπει να λειτουργεί προς όφελος των πολιτών εν γένει. Κατά συνέπεια, τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα, ασχέτως αν αυτή οφείλεται σε αναπηρία, στην ηλικία ή σε οποιονδήποτε άλλο παράγοντα, θα πρέπει να έχουν ανάλογες δυνατότητες να χρησιμοποιούν υπηρεσίες μεταφοράς επιβατών και κρουαζιέρες με τους λοιπούς πολίτες. Τα άτομα με αναπηρία και τα άτομα με μειωμένη κινητικότητα έχουν τα ίδια δικαιώματα με τους λοιπούς πολίτες όσον αφορά την ελεύθερη κυκλοφορία, την ελευθερία επιλογής και την αποφυγή διακρίσεων. Συγκεκριμένα στο Κεφάλαιο II (άρθρα 7 – 15) ο Κανονισμός θεσπίζει κανόνες για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία και των ατόμων με μειωμένη κινητικότητα.

(λ) Κανονισμός (ΕΕ) αριθ. 2016/679 για την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και για την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων αυτών και την κατάργηση της οδηγίας 95/46/ΕΚ (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων) (Κατεβάστε τον Κανονισμό 2016/679 σε μορφή PDF (983kb) / Κατεβάστε τον Κανονισμό 2016/679 σε μορφή Word (223kb) ) : Ο Κανονισμός αυτός θεσπίζει κανόνες που αφορούν την προστασία των φυσικών προσώπων έναντι της επεξεργασίας δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα και κανόνες που αφορούν την ελεύθερη κυκλοφορία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Ο παρών κανονισμός προστατεύει θεμελιώδη δικαιώματα και ελευθερίες των φυσικών προσώπων και ειδικότερα το δικαίωμά τους στην προστασία των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα.

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet