Συνθήκη του Άμστερνταμ

Στις Συνθήκες των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων (της Ευρωπαϊκής Ένωσης) για πρώτη φορά εισήχθηκε ο όρος «αναπηρία» με τη Συνθήκη του Άμστερνταμ το 1997. Συγκεκριμένα, στο άρθρο 13 απαγορεύτηκαν οι διακρίσεις σε βάρος διάφορων ευάλωτων κοινωνικών ομάδων, μεταξύ των οποίων περιλήφθηκαν και τα άτομα με αναπηρία, καθιερώνοντας έτσι την αρχή της μη διάκρισης σε βάρος τους. 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet