Καταστατικό

ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΜΕΝΟ ΚΑΤΑΣΤΑΤΙΚΟ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΥΠΡΟΥ (ΣΟΑΚ) ΚΑΙ ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ: ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΣΥΝΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ ΑΝΑΠΗΡΩΝ (ΚΥ.Σ.Ο.Α.).

1. Συστήθηκε Συνομοσπονδία με την επωνυμία «Συνομοσπονδία Οργανώσεων   Αναπήρων Κύπρου», η οποία τροποποιείται σε «Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων», που πιο κάτω, όπου αναφέρεται, θα αποκαλείται «Συνομοσπονδία» και θα εδρεύει στη Λευκωσία.

2.   Σε τούτο το Καταστατικό, εκτός εάν από το κείμενο προκύπτει διαφορετική έννοια:

«Συνομοσπονδία» σημαίνει την Κυπριακή Συνομοσπονδία Οργανώσεων Αναπήρων.

«Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο» σημαίνει το Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας.

«Εκτελεστική Επιτροπή» σημαίνει την Εκτελεστική Επιτροπή του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας.

«Πρόεδρος» σημαίνει τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου της Συνομοσπονδίας.

«Γενική Συνέλευση» σημαίνει το σύνολο που αποτελείται από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων – Μελών, που ορίζονται σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού και από τα άτομα – μέλη της Συνομοσπονδίας που ορίζονται από τις Οργανώσεις – Μέλη, σύμφωνα με τις διατάξεις του Καταστατικού.

3.   Σκοποί της Συνομοσπονδίας είναι:

α)   Η έρευνα και η ανάπτυξη δραστηριότητας σχετικά με τα αίτια των αναπηριών καθώς και τις συνθήκες διαβίωσης και τις ανάγκες των αναπήρων και ο συντονισμός των ερευνών ή δραστηριοτήτων αυτών.

β)  Η προαγωγή και ο συντονισμός των δραστηριοτήτων για εκπαίδευση, αποκατάσταση και ευημερία των αναπήρων, περιλαμβανομένης της εξεύρεσης εργασίας και της κοινωνικής τους χειραφέτησης.

γ)   Η προαγωγή και η ενθάρρυνση της λήψης οποιωνδήποτε μέτρων για την πρόληψη και θεραπεία των διάφορων αναπηριών, την ανακούφιση από τις προερχόμενες ή προκαλούμενες από σωματική ή διανοητική στέρηση ταλαιπωρίες καθώς και για την απομάκρυνση των αιτίων μιας τέτοιας στέρησης.

δ) Η διαφώτιση και ο συντονισμός ή ενθάρρυνση δραστηριοτήτων, για τα προβλήματα, την αποκατάσταση και την ευημερία των αναπήρων. 

ε)   Η εξεύρεση πόρων για το έργο, τη δραστηριότητα και τους σκοπούς της Συνομοσπονδίας.

στ)  Η προαγωγή της συνεργασίας μεταξύ των Οργανώσεων αναπήρων με την ενθάρρυνση για την ανάπτυξη συναφών δραστηριοτήτων και τη λήψη σχετικών μέτρων.

θ)   Η προαγωγή, η ενθάρρυνση, η ρύθμιση, ο συντονισμός  και η συνεργασία για διαμόρφωση, διατύπωση και υποβολή αιτημάτων των Οργανώσεων αναπήρων προς την κρατική εξουσία και διεθνείς οργανισμούς για δραστηριότητες κοινωνικής πολιτικής και η νομοθετική προαγωγή της επίλυσης προβλημάτων των αναπήρων.

η)   Η προαγωγή, η ενθάρρυνση και ανάπτυξη του αθλητισμού μεταξύ των αναπήρων.

4.   Η Συνομοσπονδία δεν αναμειγνύεται σε θέματα πολιτικής ή θρησκευτικής φύσης.

5.  1. (α) Μέλη της Συνομοσπονδίας μπορούν να είναι εγγεγραμμένες Οργανώσεις, που αποτελούνται αποκλειστικά από ανάπηρους μέλη, ύστερα από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου:

Νοείται ότι το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να δεχτεί ως μέλη εγγεγραμμένες Οργανώσεις, στα όργανα διοικήσεως των οποίων η πλειοψηφία αποτελείται από άτομα με συγκεκριμένη αναπηρία.

         (β) Στην περίπτωση των νοητικά υστερούντων προσώπων, μέλη μπορούν να είναι εγγεγραμμένες Οργανώσεις γονέων καθυστερημένων ατόμων:
   
Νοείται ότι μπορούν να γίνουν μέλη της Συνομοσπονδίας και εγγεγραμμένες Οργανώσεις, οι οποίες εκπροσωπούν άτομα που, λόγω της φύσης της αναπηρίας τους, δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους. 

         2. Κάθε Οργάνωση – Μέλος της Συνομοσπονδίας καθορίζει 3 άτομα για τριετή θητεία, τα οποία θα είναι μέλη της Συνομοσπονδίας, χωρίς να έχουν δικαιώματα ή υποχρεώσεις πέρα από τα καθοριζόμενα στο παρόν Καταστατικό:

Νοείται παραπέρα ότι κάθε Οργάνωση – Μέλος καθορίζει νέο άτομο ως μέλος της Συνομοσπονδίας σε περίπτωση θανάτου ή αποχώρησης οποιουδήποτε από τα τρία άτομα – μέλη, που είχε καθορίσει.


6.   α)   Οργάνωση εγγράφεται μέλος της Συνομοσπονδίας μετά από αίτησή της, που θα εγκρίνεται με σχετική απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εκτός από τα επίτιμα μέλη της Συνομοσπονδίας, που ανακηρύσσονται σαν τέτοια, από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

      β)    Μέλος δικαιούται οποτεδήποτε να αποχωρήσει από τη Συνομοσπονδία.

      γ)    Μέλος αποβάλλεται:

i)    Αν καθυστερεί την πληρωμή της συνδρομής του για περίοδο πάνω από ένα χρόνο, εκτός αν αποφασίσει διαφορετικά το Κεντρικό  Διοικητικό Συμβούλιο.

ii)    Όταν ενεργεί με τρόπο, που δεν συνάδει με τους σκοπούς, τα συμφέροντα και τις δραστηριότητες της Συνομοσπονδίας ή που αντιβαίνει σε αποφάσεις Οργάνων της Διοίκησης της Συνομοσπονδίας. Η σχετική απόφαση λαμβάνεται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, με πλειοψηφία δύο τρίτων (2/3), νοουμένου ότι θα παρέχεται στο επηρεαζόμενο μέλος η ευκαιρία για παροχή εξηγήσεων.

7. Τα Όργανα Διοίκησης της Συνομοσπονδίας είναι η Γενική Συνέλευση των  μελών της Συνομοσπονδίας, το Κεντρικό Συμβούλιο και η Εκτελεστική Επιτροπή.

8. α)  Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο συντίθεται από τους εκπροσώπους των Οργανώσεων μελών της Συνομοσπονδίας, καθώς και από τα άτομα που διορίζονται από το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, όπως ορίζεται πιο κάτω:

i)    Κάθε Οργάνωση μέλος που έχει εγγεγραμμένα μέλη πάνω από 1000, θα ορίζει τέσσερα από τα μέλη της, κάθε τέτοια Οργάνωση δε που έχει εγγεγραμμένα μέλη κάτω από 1000, θα ορίζει τρία από τα μέλη της, ως εκπροσώπους της, που θα μετέχουν ως μέλη στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας.
 
ii)   Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, πριν τον καταρτισμό του σε Σώμα, θα αποφασίζει κατά πόσο θα διορίζει, μέχρι τρία, οποιαδήποτε άλλα άτομα ως ανεξάρτητα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, είτε τα εν λόγω άτομα είναι μέλη Οργανώσεως Μέλους είτε όχι, εφόσον αυτά είναι άτομα με αναπηρία ή είναι μέλη Οργανώσεως Μέλους που εκπροσωπεί άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους, τα οποία το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο πιστεύει ότι μπορούν να βοηθήσουν το έργο ή και να εξυπηρετήσουν τους σκοπούς της Συνομοσπονδίας:

Νοείται ότι σε οποιοδήποτε χρόνο της τριετούς θητείας του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου τούτο μπορεί να διορίζει τέτοια μέλη, όπως ορίζεται στην παρούσα παράγραφο (II), εφόσον υπάρχουν ή προκύπτουν κενές θέσεις μέχρι το σύνολο των τριών τέτοιων μελών.

β) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγει μεταξύ των μελών του τον Πρόεδρο, Αντιπρόεδρο, Γενικό Γραμματέα, Ταμία καθώς και οποιουσδήποτε άλλους αξιωματούχους θα κρίνει αναγκαίους.

γ) Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εκλέγεται μέσα στους πρώτους τρεις μήνες κάθε τρίτου χρόνου για τριετή θητεία.

δ) Οποιοσδήποτε αξιωματούχος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου εκπίπτει από τη θέση του μετά από απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 2/3 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών αυτού, σε συνεδρία, στην ημερήσια διάταξη της οποίας αναγράφεται το θέμα έκπτωσης του επηρεαζόμενου αξιωματούχου:

Νοείται ότι στον επηρεαζόμενο αξιωματούχο, θα παρέχεται η ευκαιρία για παροχή εξηγήσεων.

9.  α) Οι τακτικές συνεδρίες του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου συγκαλούνται από τον Πρόεδρο τουλάχιστο κάθε δίμηνο. Έκτακτες συνεδρίες καλούνται από τον Πρόεδρο ή από αυτόν μετά από γραπτή αίτηση του 1/3 τουλάχιστον των μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, στην οποία αναγράφονται τα θέματα προς συζήτηση.

β) Τα μισά συν ένα από τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου αποτελούν απαρτία, αλλά σε κάθε περίπτωση όταν παρίσταται το 1/3 των Μελών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που θα αντιπροσωπεύει το 1/3 των Οργανώσεων – Μελών, είκοσι λεπτά μετά το χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρία, αποτελούν απαρτία.  

10. α) Ο Πρόεδρος, ο Αντιπρόεδρος, ο Γεν. Γραμματέας, ο Ταμίας και ένας εκπρόσωπος από κάθε Οργάνωση Μέλος που ορίζεται από την εν λόγω Οργάνωση μεταξύ  των εκπροσώπων του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, εφόσον η Οργάνωση αυτή δεν εκπροσωπείται ήδη με ένα από τους πιο πάνω αξιωματούχους, απαρτίζουν την Εκτελεστική Επιτροπή, που θα χειρίζεται, κατά τα χρονικά διαστήματα μεταξύ των συνεδριών του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, θέματα τρέχουσας ή επείγουσας φύσης.

β)  Η Εκτελεστική Επιτροπή συγκαλείται σε συνεδρία από τον Πρόεδρο ή από αυτόν μετά από αίτηση, που υποβάλλεται σ’ αυτήν από δυο τουλάχιστο μέλη της.

γ)  Τα μισά συν ένα από τα μέλη της Εκτελεστικής Επιτροπής, αλλά σε κάθε περίπτωση όσα μέλη της παρίστανται είκοσι λεπτά μετά το χρόνο που ορίστηκε για τη συνεδρία, αποτελούν απαρτία.

11. Οι πόροι του ταμείου της Συνομοσπονδίας προέρχονται από συνδρομές, εισφορές, εισοδήματα, δωρεές, κληρονομιές, επιχορηγήσεις, έσοδα από διάφορες εκδηλώσεις και δραστηριότητες καθώς και από οποιεσδήποτε άλλες προσόδους.

12. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να ορίζει συνδρομή για τις Οργανώσεις – Μέλη της Συνομοσπονδίας.

13.  Οι ελεγκτές των λογαριασμών του ταμείου της Συνομοσπονδίας ορίζονται από Γενική Συνέλευση των μελών της Συνομοσπονδίας.

14. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο εγκρίνει τον προϋπολογισμό και τον ισολογισμό της Συνομοσπονδίας, ο δε ισολογισμός κατατίθεται για έγκριση σε Γενική Συνέλευση των μελών της Συνομοσπονδίας.

15. Όλες οι αποφάσεις των Οργάνων Διοίκησης της Συνομοσπονδίας λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών, εκτός αν προνοείται διαφορετικά και ειδικά γι’ αυτό σ’ αυτό το Καταστατικό και σε περίπτωση ψηφοφορίας αυτή θα είναι μυστική, εκτός αν αποφασιστεί διαφορετικά.

16. Σε περίπτωση χηρείας οποιασδήποτε θέσης εκπροσώπου Οργανώσεως Μέλους στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, αυτή πληρούται με απόφαση του Συμβουλίου για το υπόλοιπο της θητείας του, με διορισμό άλλου αντιπροσώπου που υποδεικνύεται από την Οργάνωση – Μέλος, από την οποία προερχόταν ο προσωπικός φορέας της χηρεύουσας θέσης.

17. Το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο μπορεί να συντάσσει κανονισμούς λειτουργίας του.
  
18. Η Συνομοσπονδία αντιπροσωπεύεται δικαστικά και εξώδικα από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.

19.   α)  Οι Γενικές Συνελεύσεις της Συνομοσπονδίας συγκαλούνται από τον Πρόεδρο του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή από αυτόν μετά από αίτηση που υποβάλλεται προς αυτόν από το 1/3 τουλάχιστον των Οργανώσεων – Μελών της Συνομοσπονδίας, στην οποία αναγράφονται τα θέματα.
 
β)  Οι Γενικές Συνελεύσεις της Συνομοσπονδίας συγκαλούνται τουλάχιστον κάθε τρία χρόνια και σ’ αυτές λαμβάνονται αποφάσεις για θέματα γενικής πολιτικής της Συνομοσπονδίας.

γ) Κάθε Οργάνωση – Μέλος μπορεί να εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των Μελών με όχι περισσότερους από δέκα εκπροσώπους, ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι ανάπηροι. Κάθε Οργάνωση – Μέλος που έχει εγγεγραμμένα  μέλη πάνω από 1000, μπορεί να εκπροσωπείται στις Γενικές Συνελεύσεις των μελών με όχι περισσότερους από 20 εκπροσώπους ως μέλη της Γενικής Συνέλευσης, που σε κάθε περίπτωση πρέπει να είναι επίσης ανάπηροι:

Νοείται ότι οι αντιπρόσωποι των Συνδέσμων Γονέων Καθυστερημένων Ατόμων, μπορεί να μην είναι ανάπηροι:

Νοείται περαιτέρω ότι οι αντιπρόσωποι των Οργανώσεων Μελών που αντιπροσωπεύουν άτομα με αναπηρία που δεν μπορούν να εκπροσωπήσουν τον εαυτό τους,  μπορεί να μην είναι ανάπηροι:

Νοείται περαιτέρω ότι κάθε Οργάνωση – Μέλος ορίζει με έγγραφη δήλωσή της, τον αριθμό και τα ονόματα των εκπροσώπων της, μελών της Γενικής Συνέλευσης, στους οποίους περιλαμβάνονται με ειδική αναφορά και οι εκπρόσωποι της Οργάνωσης που θα μετέχουν στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο της Συνομοσπονδίας για τριετή θητεία.

δ) Μέλη της Γενικής Συνέλευσης θα είναι και τα άτομα – μέλη της Συνομοσπονδίας, τα οποία ορίζονται από τις Οργανώσεις – Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 5 του Καταστατικού, καθώς και τα μέλη του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου τα οποία διορίζονται από αυτό δυνάμει του άρθρου 8 του Καταστατικού.

ε) Οι μισοί συν ένας από τα μέλη της Γενικής Συνέλευσης, αποτελούν απαρτία, αλλά σε κάθε περίπτωση όσα μέλη παρίστανται μισή ώρα μετά το χρόνο, που ορίστηκε για τη Γενική Συνέλευση, αποτελούν απαρτία.

στ) Ο Πρόεδρος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου ή αν τούτος κωλύεται, ο Αντιπρόεδρος του Συμβουλίου αυτού, προεδρεύει της Γενικής Συνέλευσης.

ζ) Οι αποφάσεις των Γενικών Συνελεύσεων λαμβάνονται με απλή πλειοψηφία των παρόντων και ψηφιζόντων μελών της Γενικής Συνέλευσης.

η)  Οι Γενικές Συνελεύσεις συγκαλούνται με δημοσίευση στον καθημερινό τύπο σε τρεις τουλάχιστον εφημερίδες, δέκα μέρες πριν από κάθε Γενική Συνέλευση, παράλληλα δε και με οποιοδήποτε τρόπο θα έκρινε κατάλληλο το Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο.

20. α) Καμιά απόφαση οποιουδήποτε Οργάνου Διοίκησης της Συνομοσπονδίας μπορεί να είναι αντίθετη με απόφαση Γενικής Συνέλευσης των Μελών.

β)  Καμιά απόφαση της Εκτελεστικής Επιτροπής μπορεί να είναι αντίθετη με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου.

21. Οποιοδήποτε μέλος του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου που απουσιάζει από δύο συνεχείς συνεδρίες αυτού, χωρίς προηγουμένως  και σε κάθε περίπτωση όχι μετά από τη μέρα που ορίστηκε η σχετική συνεδρία, να δικαιολογήσει την απουσία του εκπίπτει αυτόματα από τη θέση του στο Κεντρικό Διοικητικό Συμβούλιο, η δε θέση του θεωρείται σαν χηρεύουσα και πληρούται όπως προνοείται στο παρόν Καταστατικό:

Νοείται ότι απουσία στο εξωτερικό θεωρείται δικαιολογημένη απουσία από οποιαδήποτε συνεδρία.

22. Το παρόν Καταστατικό τροποποιείται από Τακτική Γενική Συνέλευση των Μελών ή από ειδικά συγκαλούμενη για αυτό Γενική Συνέλευση των Μελών, με απόφαση που λαμβάνεται με πλειοψηφία των 3/4 των παρόντων και ψηφιζόντων μελών.

23.   α)  Η διάλυση της Συνομοσπονδίας αποφασίζεται με Γενική Συνέλευση των Μελών σε ειδικά συγκαλούμενη για αυτό συνεδρία και με απόφαση που λαμβάνεται με απόλυτη πλειοψηφία των παρόντων Μελών.
 
β)  Σε περίπτωση διάλυσης της Συνομοσπονδίας, με την ίδια απόφαση η περιουσία της θα μεταβιβάζεται ή θα διανέμεται σε Οργάνωση ή Οργανώσεις – Μέλη της Συνομοσπονδίας.

24. Οποιοδήποτε θέμα που δεν προνοείται από το παρόν Καταστατικό ρυθμίζεται με απόφαση του Κεντρικού Διοικητικού Συμβουλίου, που είναι και το μόνο αρμόδιο να ερμηνεύσει τις πρόνοιες του Καταστατικού:

Νοείται ότι η αμέσως επόμενη Γενική Συνέλευση μπορεί να τροποποιήσει, επικυρώσει ή ανατρέψει την πιο πάνω απόφαση.

25. α) Το αρχικό Καταστατικό εγκρίθηκε σε Ιδρυτική Συνέλευση που συγκαλέστηκε από τα μέλη της ειδικά γι’ αυτό, στις 26/9/84 και τέθηκε σε ισχύ από την ημερομηνία αυτή.

β) Το αρχικό Καταστατικό τροποποιήθηκε με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας, στις ----------1999 και το τροποποιημένο τούτο Καταστατικό τίθεται σε ισχύ από την ίδια ημερομηνία.   

γ) Το τροποποιημένο Καταστατικό τροποποιήθηκε περαιτέρω με απόφαση της Γενικής Συνέλευσης της Συνομοσπονδίας στις 22 Ιουνίου 2005 και το τροποποιημένο Καταστατικό έχει εγγραφεί στο μητρώο του εφόρου Σωματείων και Ιδρυμάτων του Υπουργείου Εσωτερικών.

Μ. Φλωρέντζος                                                                                       Α. Π. Χαπούπης 
Πρόεδρος                                                                                              Γεν. Γραμματέας


 

Χορηγός Ιστοσελίδας: Cytanet